Obchodné podmienky

Vitajte na vztahovyrestart.com ! Ak budete pokračovať v prehliadaní a používaní tejto webovej stránky, súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami používania a obchodnými podmienkami a zaväzujete sa konať podľa uvedených podmienok, ktoré spolu s našou politikou ochrany súkromia upravujú vzťah k Vám, pokiaľ ide o túto webovú stránku.

Prevádzkovateľom a vlastníkom tejto webstránky je spoločnosť Digital Advice s.r.o, Gorkého 10 811 01 Bratislava, IČO: 48123269.

Používanie tejto webovej stránky podlieha nasledujúcim podmienkam:

  • Ľubovoľnú informáciu alebo materiál z tohto webového miesta používate úplne na vlastné riziko, za ktoré nemôžeme byť zodpovední. Prečítajte si naše “prehlásenie o zodpovednosti”, ktoré dopĺňa podmienky používania tejto webstránky.
  • Táto webstránka obsahuje materiály a texty, ktoré sú naším vlastníctvom alebo ho licencujeme. Tento materiál zahŕňa (ale nie je tým obmedzený): návrh, výzor, obsah, grafické a celkové prevedenie webovej stránky a takisto ponúkané produkty. Jeho ďalšia reprodukcia je zakázaná a podlieha autorským zákonom.
  • Neautorizované použitie tejto webstránky, alebo akejkoľvek jej časti môže viesť k vzneseniu žaloby o poškodenie vlastníckych a autorských práv a môže byť stíhané ako kriminálny čin.

Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

» predávajúci – prevádzkovateľ webstránky “vztahovyrestart.com”
» kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
» tovar/produkt (infoprodukt) – elektronické produkty v ponuke “vztahovyrestart.com”
» objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

a) Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania infoproduktu na webstránke, prípadne pri objednaní telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami webstránky “vztahovyrestart.com” Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

b) V prípade objednania čohokoľvek z tejto web stránky dávate súhlas k uchovaniu a spracovaniu vašich poskytnutých osobných údajov a kontaktného e-mailu do našej databázy za účelom vysporiadania platby a splnenia povinností vyplývajúcich z tejto transakcie. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu a nemožno bez neho využívať žiadnu časť tejto web stránky.

3. Storno objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak už nie je infoprodukt k dispozícii, alebo sa zmenila jeho cena. V takomto prípade bude kupujúci neodkladne informovaný za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet alebo paypal kupujúceho.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Kupujúci, ktorý nekupuje infoprodukt v rámci podnikateľskej činnosti má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 60 dní od dňa vybavenia objednávky infoproduktu. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty infoprodukt rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať, realizovať obsiahnuté informácie a odporúčania v praxi a následne ho vrátiť predávajúcemu. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom na info@digitaladvice.sk, alebo poštou na našej adrese, spolu s faktúrou alebo iným dokladom o zaplatení a číslom účtu pre vrátenie peňazí. Kupujúci je povinný uviesť dôvod pre vrátenie infoproduktu.

b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu infoprodukt, ktorý nie je použitý a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia infoproduktu predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za infoprodukt vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním infoproduktu, ak kupujúci spolu s infoproduktom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním.

c) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 4 a) týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu infoprodukt, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním infoproduktu naspäť kupujúcemu.

d) Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s infoproduktom poskytované darčeky alebo bonusy, a ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, kupujúci je povinný spolu s vráteným infoproduktom vrátiť aj poskytnuté darčeky a bonusy. V prípade, že si kupujúci darček/bonus ponechá, alebo bude používať jeho informačný obsah, bude mu vyfakturovaná suma za darček/bonus, podľa aktuálnej  ceny uvedenej na vztahovyrestart.com. Úhrada faktúry prebehne započítaním, to znamená že predávajúci vráti úhradu za infoprodukt, z ktorej bude odrátaná suma za príslušný darček/bonus. Poskytnutý darček/bonus si kupujúci môže ponechať, ak vracia len časť infoproduktu, ale pritom splnil podmienku pre získanie darčeka/bonusu.

5. Dodacie podmienky

a) Kupujúci má na výber kúpu infoproduktu v elektronickej (digitálnej) forme, pri ktorej má možnosť získať okamžitý prístup ku produktom po vykonaní platby.

b) Spôsob dodania je online stiahnutie infoproduktu ihneď po zaplatení.

6. Poplatky za prepravu

a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti (platba kartou, bankový prevod, paypal).

Platby za infoprodukt je možné uskutočňovať online cez platobnú bránu spoločnosti PayPal, alebo s použitím platobných kariet aktivovaných pre platbu na internete. Tiež je možné požiadať o vystavenie faktúry a vykonať platbu prevodom na bankový účet predávajúceho. Za všetky produkty sa platí vopred. Ceny platia v deň zobrazenia na web stránke.

7. Záruka a reklamácie produktov

a) Kupujúci má právo vrátiť infoprodukt do 60 dní odo dňa prijatia/stiahnutia produktu. Počas záručnej doby má kupujúci právo na vrátenie peňazí v prípade nespokojnosti s obsahom infoproduktu.

b) Právo na záruku zaniká v prípade:

– nepredložením dokladu o zaplatení

– uplynutím záručnej doby 60 dní od vybavenia objednávky.

c) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe.

d) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 7 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamácie). Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu za nový produkt. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom).

e) Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný produkt za rovnaký nový.

Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

1) Pri odstrániteľnej chybe produktu má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2) Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu produktu na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu produktu alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

Reklamácia sa považuje za vybavenú – ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním bezchybného produktu, výmenou produktu, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Postup reklamácie:

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

1) Pošlite e-mail na našu adresu info@digitaladvice.sk, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt na ktorom Vás zastihneme, názov produktu, číslo faktúry, alebo objednávky a dôvod reklamácie produktu.

2) Do 48 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného produktu.

8. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb.” v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením a odoslaním objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára, prípadne nás kontaktujte na emaile info@digitaladvice.sk